Yonkyu (4° кю)

HANMI (позиции)

 

TAI SABAKI (перемещения теля)

 

UKEMI (падения, кувырки, через 2 партнеров)

 

TACHI WAZA:
(Техники выполняемые в позиции стоя) 

KATATE DORI TAI NO HENKO

(KIHON– KI NO NAGARE)

USHIRO RIOTE DORI KOKYU HO

(KIHON)

KATA DORI DAI  IKKYO

(OMOTE – URA WAZA) KIHON– KI NO NAGARE

KATA DORI DAI  NIKKYO

(OMOTE – URA WAZA) KIHON– KI NO NAGARE

KATATE DORI SOTO KAITEN NAGE

KIHON

SOMEN UCHI DAI IKKYO

(OMOTE – URA WAZA)

SOMEN UCHI DAI NIKKYO

(OMOTE – URA WAZA)

SOMEN UCHI DAI SANKYO

(OMOTE – URA WAZA)

SOMEN UCHI DAI YONKYO

(OMOTE – URA WAZA)

SOMEN UCHI SHIHONAGE

(OMOTE – URA WAZA)

SOMEN UCHI IRIMINAGE

KIHON

SOMEN UCHI KOTEGAESHI

KIHON

SOMEN UCHI KAITENNAGE

KIHON

SOMEN UCHI KOSHINAGE

KIHON

RYO TE DORI DAI  IKKYO

(OMOTE – URA WAZA)

RYO TE DORI DAI  NIKKYO

(OMOTE – URA WAZA)

RYO TE DORI DAI  SANKYO

(OMOTE – URA WAZA)

USHIRO RYO TE DORI DAI  IKKYO

(OMOTE – URA WAZA)

USHIRO RYO TE DORI KOTEGAESHI

(OMOTE – URA WAZA)

TSUKE CHUDAN KOTEGAESHI

 

KOKYU NAGE

4 ВАРИАНТА (2-MOROTE DORI, 2- НА ВЫБОР)

TANTO DORI

4 ВАРИАНТА

-EKOMEN UCHI GOKYO

-TSUKI CHUDAN KOTE GAESHI

- 2 ВАРИАНТА НА ВЫБОР

SUWARI WAZA:
(техники выполняемые в позиции сидя)

KATA DORI DAI NIKKYO

(OMOTE – URA WAZA)

KATA DORI DAI SANKYO

(OMOTE – URA WAZA)

RYOTE DORI KOKYU HO

(CHUDAN)
(среднее положение рук)

BUKI WAZA:
(техники выполняемые с деревянным оружием)

KEN SUBURI NANAHON:
(ВСЕ  7 субури)

ICHI NO SUBURI
NI NO SUBURI
SAN NO SUBURI

YON NO SUBURI

GO NO SUBURI

ROKU NO SUBURI 

SHICHI NO SUBURI

JO SUBURI NIJUPPON:

(ВСЕ 20 субури)

CHOKU TSUKI

KAESHI TSUKI

USHIRO TSUKI

TSUKI GEDAN GAESHI

TSUKI JODAN GAESHI UCHI

SHOMEN UCHIKOMI

RENZOKU UCHIKOMI

MENUCHI GEDAN GAESHI

MENUCHI USHIRO TSUKI

GYAKU YOKOMEN USHIRO TSUKI

КАТАТЕ GEDAN GAESHI

KATATE TOMA UCHI

KATANE HACHI NOJI GAESHI

HASSO GAESI UCHI

HASSO GAESHI TSUKI

HASSO GAESHI USHIRO TSUKE

HASSO GAEHI USHIRO UCHI

HASSO GAESHI USHIRO BARAY

HIDARE NAGARE GAESHI UCHI

MIGI NAGARE GAESHI TSUKE