Rokyu (6° кю)

HANMI (позиции)

 

TAI SABAKI (перемещения теля)

 

UKEMI (падения, кувырки)

 

TACHI WAZA:
(Техники выполняемые в позиции стоя) 

KATATE DORI TAI NO HENKO

(KIHON)

MOROTE DORI KOKYU HO

(KIHON)

KOSO DORI DAI IKKYO

(OMOTE – URA WAZA)

KOSO DORI KOTE GAESI

 

KATATE DORI SHIHO NAGE 

(OMOTE – URA WAZA)

KATATE DORI IRIMI NAGE

 

KATATE DORI UCHI KAITEN NAGE

 

KATA DORI DAI IKKYO

(OMOTE – URA WAZA)

KATA DORI DAI NIKKYO

(OMOTE – URA WAZA)

RYOTE DORI TENCHI NAGE

 

SUWARI WAZA:
(техники выполняемые в позиции сидя)

RYOTE DORI KOKYU HO

(CHUDAN)
(среднее положение рук)

BUKI WAZA:
(техники выполняемые с деревянным оружием)

KEN SUBURI NANAHON:
(только 1-3 субури)

ICHI NO SUBURI
NI NO SUBURI
SAN NO SUBURI

JO SUBURI NIJUPPON:

(только 1-5 субури)

CHOKU TSUKI

KAESHI TSUKI

USHIRO TSUKI

TSUKI GEDAN GAESHI

TSUKI JODAN GAESHI UCHI

TANTO DORI

1 вариант